Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ap-art B.V.

Artikel 1 Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– Ap-art: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
– Afnemer: De (potentiële) koper van enig product en/of afnemer van enige dienst van Ap-art.
– Producten: alle goederen die door Ap-art worden geproduceerd en/of geleverd.
– Diensten: alle diensten die door Ap-art worden geleverd.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Ap-art, alsmede voor overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
2. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Ap-art en Afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt
genomen.
4. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mogen zijn of komen met enige wettelijke bepaling of bij gerechtelijke uitspraak ongeldig worden verklaard, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen

1. De door Ap-art gemaakte offertes zijn vrijblijvend; Ap-art is hieraan enkel gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard ofwel aan de overeenkomst uitvoering geeft.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ap-art daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ap-art anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ap-art niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Toezending van documentatie, prijslijsten en/of prijsopgaven buiten het kader van een schriftelijke offerte, verplichten Ap-art niet tot levering of acceptatie van een order.
7. Indien Ap-art met de Afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Ap-art niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als in lid 2 van dit artikel genoemd.
8. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.
9. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.

Artikel 4 Betaling
1. Betaling dient te geschieden 100% bij opdracht en voor levering, tenzij anders is afgesproken. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien er een termijnbetaling is afgesproken en Afnemer in gebreke of in verzuim is met de tijdige en volledige betaling van deze termijnfactuur, is Ap-art gerechtigd de levering op te schorten totdat volledige betaling van het gehele orderbedrag is ontvangen.
3. Indien er een termijnbetaling is afgesproken en deze niet tijdig is voldaan, is Afnemer – zonder dat daarvoor een enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder geval is Afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Ap-art hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Afnemer.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Ap-art op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien betaling niet binnen 30 dagen geschiedt vervalt de garantie (zie artikel 10) op de Producten. Afnemer is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte als in de wet bepaald en verplicht een boete te betalen die per factuur wordt ontvangen.

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt af magazijn van Ap-art.
2. Indien levering geschiedt op basis van ‘Incoterms’, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.
3. Afnemer is verplicht de Producten en/of Diensten af te nemen op het moment dat Ap-art deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ap-art gerechtigd de Producten op te slaan voor risico en kosten van Afnemer. Ap-art is in ieder geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen indien Afnemer de Producten niet binnen een maand na gereedkomen van de Producten afneemt.
5. Indien de Afnemer niet afneemt op het moment als genoemd in lid 3, vervallen de verplichtingen van Ap-Art en is er geen sprake van restitutie. Annulering van de opdracht nadat de productie al is opgestart is niet mogelijk.
6. Indien de Producten worden bezorgd is Ap-art gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.
7. Indien Ap-art gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Ap-art ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien Ap-art een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Ingeval de aangegeven leveringstermijn door Ap-art niet aangehouden kan worden, zal Ap-art Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringstermijn, zonder dat Afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
9. Ap-art is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. Ap-art is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ap-art de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11. Afnemer zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan andere apparatuur, producten en fabricageprocessen en letsel aan personen die zou kunnen ontstaan tengevolge van de door Ap-art te verrichten werkzaamheden.
12. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de Afnemer of als gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor het risico van de Afnemer zijn, komen voor diens rekening.

Artikel 6 Modellen en demonstraties
1. Is aan de Afnemer een model of een demonstratie getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
Artikel 7 Reclamatie
1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) controleren. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren direct bij aflevering met een aantekening op de leverbon aan Ap-art te worden gemeld. Niet-zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte Producten. In overleg met Ap-art kan Afnemer, indien noodzakelijk, reparatie werkzaamheden laten uitvoeren door of via Ap-art.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, is Ap-art gerechtigd de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ap-art zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Ap-art de Afnemer hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Ap-art daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Ap-art geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan het tijdstip waarop Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven Producten bij Ap-art. Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Ap-Art te bewaren.
2. Zolang het eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Ap-Art mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3. Wanneer Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is Ap-art zonder ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven Producten terug te halen bij Afnemer. De Afnemer verleent Ap-art alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die Producten bevinden, danwel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven. Indien de Producten zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van deze derde nodig is, zal Afnemer Ap-art machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

Artikel 10 Garantie
1. Ap-art staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren Producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Ap-art.
3. De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van vierentwintig maanden na levering, waarbij dit het eerste jaar on-site garantie betreft en het tweede jaar bring-in garantie betreft. Producten worden tevens geacht te zijn geleverd in het geval de producten op verzoek van Afnemer (tijdelijk) bij Ap-art worden opgeslagen.
4. Indien de te leveren Producten niet voldoen aan de eisen als genoemd in lid 1 van dit artikel, zal Ap-art de Producten binnen redelijke termijn na ontvangst van schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, naar keuze van Ap-art, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Afnemer zich reeds nu de vervangen Producten aan Ap-art te retourneren en de eigendom aan Ap-art te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ap-art, Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de Producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Producten niet bestemd zijn of deze op een andere locatie of onder andere omstandigheden hebben geplaatst dan waarvoor de Producten zijn ontworpen.
6. Indien de door Ap-art verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
7. Beroep op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
a. voor gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder ongeval, misbruik, verwaarlozing of invloed van water;
b. het niet inachtnemen van de gestelde installatie-/montagevoorschriften;
c. door onjuist/abnormaal of onoordeelkundig gebruik van het geleverde;
d. indien reparaties en/of technische wijzigingen aan de Producten worden verricht door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Ap-art;
e. indien (op verzoek van Ap-art) geen originele, gedateerde aankoopbon/factuur kan worden overlegd;
f. indien een eventueel serienummer op het garantiebewijs en/of product is gewijzigd, beschadigd of verwijderd;
g. indien de factuur niet binnen tien dagen is geretourneerd aan Ap-art of als de Afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan volgens deze Algemene Voorwaarden;
h. indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond.
8. Ap-art geeft bij elke levering maximaal vierentwintig maanden garantie binnen Nederland op de producten alsmede op de door Ap-art geleverde en ingebouwde componenten tenzij anders overeengekomen. Dit betreft het eerste jaar on-site garantie en het tweede jaar bring-in garantie. Op losse productcomponenten die door Ap-art worden geleverd, geldt een bring-in garantie van vierentwintig maanden. Op producten en productcomponenten van de Afnemer (of deze nu door Ap-Art worden ingebouwd of niet), is geen enkele garantie van toepassing. Mochten producten en productcomponenten door Ap-Art worden ingebouwd, dan is de Afnemer verantwoordelijk voor het verstrekken van voldoende en juiste informatie aan Ap-Art over de in te bouwen onderdelen en is geen garantie van toepassing wanneer ingebouwde onderdelen defect raken door een onjuiste wijze van inbouwen of door een onjuist ontwerp als gevolg van het niet verstrekken van relevante informatie door de Afnemer. Wanneer bepaalde onderdelen of complete producten niet of gedeeltelijk functioneren en deze gerepareerd (zoals beschreven in dit artikel) moeten worden,
wordt er geen vervangend product geplaatst bij de Afnemer.
9. Indien de Producten geleverd zijn en/of gebruikt worden in het buitenland geldt voor de garantietermijn een gewijzigde service. Ap-art geeft bij elke levering maximaal 24 maanden garantie. Hierbij zullen de Producten door en op kosten van de Afnemer worden opgestuurd naar Ap-art. Ap-art zal de onderdelen of complete Producten welke niet of gedeeltelijk functioneren onder garantie repareren danwel vervangen (zoals beschreven in dit artikel). De
kosten voor retourzending komen voor rekening van de Afnemer. Ap-art zal gedurende de herstelperiode geen vervangend product plaatsen bij de Afnemer.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Ap-art is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
b Na het sluiten van de overeenkomst Ap-art ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Ap-art bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ap-art op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Ap-art de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Ap-art behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Ap-art aan Afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Afnemer gehouden het geleverde binnen 14 dagen na eerste verzoek van Ap-art in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien Afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Ap-art het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Afnemer te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien door Ap-art geleverde Producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Ap-art jegens Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garantie’ is geregeld.
2. Indien Ap-art aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ap-art te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ap-art aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Ap-art toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
Onder directe schade wordt niet verstaan: kosten, zoals hierboven omschreven, welke gemaakt zijn in het buitenland. Bij schade welke in het buitenland is ontstaan, dient de Afnemer in overeenstemming met artikel 10 lid 9 de defecte Producten naar Ap-Art te vervoeren, waarna Ap-Art de onderdelen of complete Producten zal vervangen of repareren.
4. Ap-art is nimmer aansprakelijk voor (indirecte) schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, het niet in gebruik nemen of kunnen nemen van aangeschafte producten en/of diensten en dergelijke.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ap-art of haar ondergeschikten.
6. Ap-art is niet aansprakelijk voor het weigeren van apparaten, alsmede technische storingen.
7. Ap-art is niet aansprakelijk voor het niet geïnstalleerd kunnen worden van de benodigde software en voor de mogelijkheid dat het programma een bug of programmafout bevat. Ap-art is ook niet aansprakelijk wanneer het programma op andere computers wel werkt of heeft gewerkt.

Artikel 14 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien – waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door Ap-art, dat de nakoming door Ap-art zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Ap-art gevergd kan worden.
3. Ap-art heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ap-art haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Ap-art ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ap-art gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Vrijwaringen
1. De Afnemer vrijwaart Ap-art voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de Afnemer aan Ap-art informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle intellectuele (eigendoms-)rechten waaronder expliciet maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten en modellenrechten, welke kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de Producten waaronder expliciet begrepen de in opdracht van Afnemer ontworpen Producten en/of van alle andere door Ap-art ten behoeve van Afnemer op grond van de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten te
leveren prestaties, berusten bij Ap-art. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Afnemer Ap-art reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Afnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Afnemer om op eerste verzoek van Ap-art aan de
overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
2. Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen in de Producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de opdracht eventueel door Ap-art tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Ap-art, ongeacht of deze aan de Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Ap-art eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ap-art worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Ap-art behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Per overtreding van deze bepalingen is Afnemer aan Ap-art een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ap-art gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ap-art zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ap-art niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Niet-overname personeel
1. De Afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad, medewerkers van Ap-art of van ondernemingen waarop Ap-art ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 20 Verplichtingen Afnemer
1. De Afnemer is verplicht de apparatuur zoals die omschreven is in de individuele overeenkomst conform de door Ap-art of de fabrikant verstrekte gebruiksaanwijzingen te gebruiken en te onderhouden.
2. De Afnemer zal Ap-art alle voor haar noodzakelijke informatie verstrekken voor zover dit vereist is om de werkzaamheden uit te voeren.
3. De Afnemer zal Ap-art de toegang tot het gebruik van de apparatuur, documentatie en eventuele hard- en software verstrekken, voor zover dit vereist is om de werkzaamheden uit te voeren.
4. De Afnemer zal Ap-art in staat stellen om de werkzaamheden uit te voeren en de daartoe benodigde faciliteiten ter beschikking stellen.
5. De Afnemer is na eigendomsovername verplicht zelf zorg te dragen voor het verantwoordelijk en milieubewust verwijderen van het product indien nodig.

Artikel 21 Uitsluiting
1. Ap-art is niet gehouden tot het repareren van apparatuur indien het service-einde van de apparatuur bereikt is; dit is het geval onder meer doch niet uitsluitend, indien geen onderdelen meer voor de apparatuur worden geleverd.
2. Ap-art is eveneens niet verplicht om de apparatuur te repareren, indien de reparatiekosten, uitsluitend ter beoordeling door Ap-art, niet in verhouding staan tot de boekwaarde van de apparatuur.
3. Van de overeenkomst is uitdrukkelijk het herstellen of reviseren van apparatuur uitgesloten indien dit het gevolg is van: – ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de apparatuur; – uitval van elektrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf inwerkende oorzaken; – het niet zorgvuldig uitvoeren van het, in de aan de Afnemer verstrekte documentatie beschreven, dagelijks onderhoud voor zover dit door de Afnemer moet worden
verricht of het niet tijdig signaleren door de Afnemer van het niet naar behoren functioneren van de apparatuur; – ondeskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden, wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur door de Afnemer of door derden; – verandering in de locatie waar de apparatuur oorspronkelijk geplaatst is, tenzij deze verplaatsing door Ap-art of op aanwijzing van Ap-art is geschied.

Artikel 22 Werktijden
1. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de voor Ap-art geldende werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen en verplichte vrije dagen.
2. Indien een medewerker van Ap-art door aan de afnemer toe te rekenen oorzaak op de afgesproken tijd niet met de werkzaamheden kan beginnen, of deze niet continu kan uitvoeren, zullen de extra kosten die daarvan het gevolg zijn, onder meer tijdsoverschrijding-/wachttijden, aan de Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 23 Bijzondere voorwaarden ter zake van verhuur
1. Ap-art is slechts aansprakelijk voor door Afnemer geleden schade, voor zover deze door de bij het aangaan van de huur afgesloten verzekering wordt gedekt.
2. Onze huurprijzen zijn exclusief BTW en verzekeringskosten. De huurprijs wordt verhoogd met de uitvoeringskosten (o.a. voor transport, opstelling en aansluiting apparatuur). Tenzij anders overeengekomen worden de Producten door ons vervoerd. Huurprijzen van apparatuur bij volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn. Eventuele door ons ten behoeve van de verhuurde apparatuur te bewijzen diensten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen van overeengekomen huurprijs.
3. In afwijking van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, heeft Ap-art te allen tijde het recht de huurovereenkomst op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. Ook heeft Ap-art het recht om aanvullende vereisten te stellen aan de locatie, wanneer op locatie blijkt dat deze op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt.

Artikel 24 Bijzondere voorwaarden CoronaCheck Zuil
1. De CoronaCheck Zuil maakt geen gebruik van de CoronaCheck Scanner-app.
2. De CoronaCheck Zuil voldoet op 1 januari 2022 aan artikel 6.30 lid 1 sub a van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.
3. Ap-art is niet aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk niet naleven van wettelijke verplichtingen, zulks in de breedste zin des woords, door de afnemer en/of gebruiker van de CoronaCheck Zuil.
4. In geval van wetswijzigingen en/of aanvullingen in wet en/of regelgeving vanaf 1 januari 2022, daaronder begrepen de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, kan het zijn dat de CoronaCheck Zuil daaraan niet of niet geheel voldoet en/of de QR-code vanwege deze wijzigingen en/of aanvullingen en/of aanpassingen van de QR-code niet meer gelezen kan worden.
5. Ap-art verstrekt geen software en/of hardware aanpassingen en is niet aansprakelijk voor het op enig moment niet voldoen aan enige wettelijke verplichtingen ter zake het controleren van de geldigheid van de QR-code en/of veranderde QR-code.
6. Ap-art is niet verantwoordelijk voor de controle van (de geldigheid van) het identiteitsbewijs, het Coronatoegangsbewijs en/of uitvoering van gezondheidschecks en eventuele aanvullende verplichtingen die op de afnemer en/of gebruiker van een CoronaCheck Zuil rusten op grond van wet en/of regelgeving.
7. De afnemer en/of gebruiker doet afstand van het recht om ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, om welke reden dan ook, waaronder begrepen in geval van gewijzigde wet en/of regelgeving c.q. aanvullingen daarop, op grond waarvan de controle van de QR-code door de CoronaCheck Zuil geheel of gedeeltelijk niet meer voldoet aan enige wettelijke verplichtingen en/of regelgeving en/of de QR-code niet meer gelezen kan worden dan wel de
afnemer en/of gebruiker de CoronaCheck Zuil om wat voor reden dan ook niet meer gebruikt of kan gebruiken.
8. Ap-art is niet verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en/of toepasselijke regelgeving, zulks in de breedste zin des woords, daaronder begrepen de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, door de afnemer/gebruiker van de CoronaCheck Zuil.
9. De CoronaCheck Zuil is slechts een hulpmiddel voor het checken van de QR-code. De CoronaCheck Zuil controleert uitsluitend het hebben van een geldige QR-code en niets meer. De CoronaCheck Zuil controleert niet op al dan niet aanwezigheid van het covid-19 virus, het hebben van een (geldig) identiteitsbewijs, etc. Mocht de werking van de CoronaCheck Zuil qua software en/of hardware aangepast moeten worden naar aanleiding van gewijzigde wet- en/of
regelgeving, daaronder een gewijzigde QR-code of andere codes begrepen alsmede een ander gebruik, staat het Ap-art vrij om deze wijzigingen wel of niet geheel of gedeeltelijk aan te brengen en/of door te voeren. In geval van het verrichten van enige aanpassing aan de CoronaCheck Zuil, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook, kan Ap-art een vergoeding vragen voor de door partijen overeengekomen aan te brengen wijzigingen.
10. De werking van de CoronaCheck Zuil is afhankelijk van een goede internetverbinding. In geval van storing en/of instabiele internetverbinding kan de CoronaCheck Zuil (mogelijk) geen juiste controle uitvoeren. Ap-art is niet aansprakelijk voor het ontbreken van een (goede en/of stabiele) internetverbinding, dan wel een storing in de internetverbinding, waardoor de controle van de QR-code niet of niet geheel kan worden uitgevoerd.
11. De afnemer en/of gebruiker van de CoronaCheck Zuil is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toelaten van personen tot haar eigen ruimte, alsmede de wijze van toegangverlening.
12. De afnemer en/of gebruiker doet hierbij afstand van zijn recht om de ontbinding en/of vernietigbaarheid van de koopovereenkomst in te roepen op grond van enigerlei wanprestatie, dwaling of andere wilsgebreken.

Artikel 25 Nietige bepaling
Voor zover enige bepaling van de koopovereenkomst en/of algemene voorwaarden, of een onderdeel daarvan, niet rechtsgeldig zou zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen de nietige bepaling(en) vervangen, overeenkomstig doel en strekking van deze overeenkomst en/of voorwaarde, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen Ap-art en de Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Den Haag worden
onderworpen.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 27 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Haaglanden. Ap-art staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27197027.
2. Deze voorwaarden zijn ook te lezen op de internetsite van Ap-art, www.ap-art.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
3. Deze versie is van januari 2022.

Ap-art B.V., Platinastraat 42, 2718 RZ Zoetermeer, tel. 079 – 362 40 40, info@ap-art.nl, www.ap-art.nl